Ποιότητα

Στα πλαίσια συνεχούς βελτίωσης και αναβάθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών και στα πλαίσια επιτακτικής ανάγκης για την προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος, το Κέντρο έχει πιστοποιηθεί με τα διεθνή πρότυπα

ISO 9001:2015 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας)

ISO 14001:2015 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης)

Ευρωπαϊκό Κανονισμό EMAS (Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου).