Αγγειακή Προσπέλαση - Αγγειοχειρουργική Ομάδα

Στενή συνεργασία με συνεργάτες αγγειοχειρουργούς για έγκαιρη δημιουργία και την άμεση λύση σε προβλήματα αγγειακών προσπελάσεων.

Η αγγειακή προσπέλαση αποτελεί κριτικής σημασίας παράμετρο για τη σωστή κι επαρκή θεραπεία του αιμοκαθαιρόμενου ασθενή, διασφαλίζοντας την καλύτερη του υγεία κι ευεξία.

Το Νεφρολογικό  Κέντρο Νεφροντίδα συνεργάζεται με ομάδα έμπειρων αγγειοχειρουργών, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη δημιουργία νέας αγγειακής προσπέλασης (φίστουλας ή μοσχεύματος) και την τοποθέτηση προσωρινών ή μόνιμων φλεβικών καθετήρων για αιμοκάθαρση.

Επίσης, η ομάδα των αγγειοχειρουργών συνεργατών μας αναλαμβάνει διορθωτικές παρεμβάσεις στην αγγειακή προσπέλαση, όπως θρομβεκτομή και αγγειοπλαστική αρτηριοφλεβικών μοσχευμάτων, αποκατάσταση δυσλειτουργούντων αρτηριοφλεβικών αναστομώσεων, καθώς και αγγειογραφικές μελέτες σε περίπτωση δυσλειτουργούντων αγγειακών προσπελάσεων.

Πολιτική του Κέντρου μας για την αγγειακή προσπέλαση

Στους ασθενείς που παρακολουθούνται στα εξωτερικά ιατρεία του Κέντρου μας από τους Νεφρολόγους ιατρούς μας και βρίσκονται στο προτελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής νόσου, εξασφαλίζεται η έγκαιρη παραπομπή τους στους συνεργάτες αγγειοχειρουργούς μας για υπερηχογραφική αγγειακή μελέτη, χαρτογράφηση και έγκαιρη διενέργεια αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας.

Η έγκαιρη δημιουργία της αγγειακής προσπέλασης είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς δίνει τη δυνατότητα για αναγκαίες διορθωτικές παρεμβάσεις πριν τη χρήση της, στη περίπτωση που η αγγειακή προσπέλαση δεν δείχνει σημεία ικανοποιητικής ανάπτυξης. Έτσι, όταν οι κλινικοεργαστηρικές ενδείξεις επιβάλλουν την έναρξη της αιμοκάθαρσης, ο ασθενής διαθέτει πλέον μία ώριμη αγγειακή προσπέλαση και η ένταξη του γίνεται προγραμματισμένα και με ομαλό τρόπο.

Στους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς του Κέντρου μας, η αγγειακή προσπέλαση παρακολουθείται σε καθημερινή βάση. Η παρακολούθηση εφαρμόζεται με τη χρήση υπερήχου εντός της Μονάδας, τόσο από το έμπειρο νοσηλευτικό μας προσωπικό όσο και από τους ιατρούς του Κέντρου μας. Η παρακολούθηση εφαρμόζεται τόσο πριν τη παρακέντηση, όσο και στη διάρκεια της θεραπείας. Με το τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται η επιτυχής και με ασφάλεια παρακέντηση της αγγειακής προσπέλασης, όσο και η διόρθωση της θέσης της βελόνας εντός του αγγείου στη διάρκεια της θεραπείας όταν προκύπτουν σχετικές ενδείξεις στο μηχάνημα αιμοκάθαρσης.

Έγκαιρη αγγειοχειρουργική διορθωτική παρέμβαση: με τη συστηματική παρακολούθηση της αγγειακής προσπέλασης, προβλήματα όπως στενώσεις στο σημείο της αναστόμωσης ή στη πορεία του αγγείου ή αρχόμενη θρόμβωση του, αναγνωρίζονται έγκαιρα με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται και η έγκαιρη αγγειοχειρουργική διορθωτική παρέμβαση, επιτυγχάνοντας έτσι τη μακροχρόνια επιβίωση της αγγειακής προσπέλασης και τη λιγότερη ταλαιπωρία του ασθενούς.

Πολιτική «λιγότερο του 15% καθετήρες»: το Κέντρο μας στοχεύει στη διατήρηση του ποσοστού των καθετήρων αιμοκάθαρσης εντός της Μονάδας σε ποσοστό κάτω του 15% των ασθενών μας. Αυτό επιτυγχάνεται με την έγκαιρη δημιουργία αγγειακής προσπέλασης στους ασθενείς που εντάσσονται και τη σωστή παρακολούθηση της στη πορεία για αποφυγή θρόμβωσης κι απώλειας της. Έτσι, η επιλογή του κεντρικού φλεβικού καθετήρα ως αγγειακή προσπέλαση για αιμοκάθαρση περιορίζεται μόνο στους ασθενείς στους οποίους μετά από την αγγειοχειρουργική εκτίμηση δεν δύναται να γίνει αρτηριοφλεβική επικοινωνία και στους ασθενείς που ξεκινούν αιμοκάθαρση με προοπτική για σύντομη μεταμόσχευση νεφρού από ζώντα δότη.